Privacybeleid

Ons privacybeleid

Dit is het Privacybeleid van WillemsWorks Advisory B.V. (hierna te noemen “WillemsWorks”, “Wij”, “Ons” of “Onze”), een onderneming met adres Bargelaan 200, 2333 CW, Leiden. WillemsWorks is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71728015. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze dienstverlening en maakt deel uit van onze Algemene voorwaarden. U kunt onze algemene voorwaarden vinden op onze website https://www.willemsworks.nl/assets/files/termsand-conditions-willemsworks.pdf Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Ons Privacybeleid is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van onze diensten of deelneemt aan onze activiteiten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verzamelen om onze diensten te verbeteren en u daarover te informeren
Als u contact met ons op neemt via onze websites, per telefoon of via email verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de volgende gegevens:
• E-mailadres
• Naam
• Telefoonnummer
• Adres
• Rol en functie binnen uw bedrijf

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om onze dienstverlening te ontwikkelen en te optimaliseren en u te informeren over onze dienstverlening en nieuwe ontwikkelingen in onze dienstverlening. In dat kader bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van een Opdracht of Overeenkomst die wij uitvoeren
Hierbij moet u denken aan persoonsgegevens, eventueel in combinatie met wensen, behoeften of andere marktinformatie waar we u naar vragen, en die u achterlaat op een website, waarop dit privacyreglement van toepassing is. Wij gebruiken deze gegevens voor marktonderzoek en/of om u namens onze opdrachtgever een aanbod te doen. Wij combineren deze gegevens niet met andere gegevens die wij verzamelen voor andere Opdrachten of andere Opdrachtgevers. Persoonsgegevens die u achterlaat op een van onze websites bewaren wij in een beveiligde en in overeenstemming met de AVG ontworpen omgeving van Hubspot, waar u uw gegevens zelf kunt inzien, aanpassen en verwijderen. Wij delen deze gegevens alleen met onze Opdrachtgever als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven tijdens het verstrekken van uw gegevens. Wij delen deze gegevens nooit met andere partijen.

Persoonsgegevens die wij verkrijgen van onze Opdrachtgever in het kader van een Opdracht of Overeenkomst die wij uitvoeren
Hierbij moet u denken aan gegevens zoals:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Naam van uw werkgever of bedrijf
• Rol en functie binnen uw bedrijf
• Relatie tot onze opdrachtgever

Onze Opdrachtgever verstrekt uw persoonsgegevens aan ons uitsluitend wanneer zij daarvoor van uw toestemming hebben gekregen. Wij gebruiken deze persoongegevens alleen voor de Opdracht of Overeenkomst waarbinnen deze door onze Opdrachtgever zijn verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens om met u contact op te nemen en te vragen of u deel wilt nemen aan activiteiten die onderdeel zijn van onze Opdracht of Overeenkomst. Als u deelneemt aan deze activiteiten verzamelen we meer persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt doordat u met ons gesprekken voert, meedoet aan workshops en trainingen of daardat u zich door ons later interviewen. Persoongegevens die door onze opdrachtgever verstrekt zijn, en verzamelde, gerelateerde persoonsgegevens, zoals antwoorden op interviewvragen, bewaren en delen wij via een beveiligde dataomgeving van Microsoft in Europa.

Beeld- en geluidsopnames
Voor het documenteren van het proces en de resultaten van de Opdracht of Overeenkomst maken we in sommige gevallen gebruik van foto-, film- of geluidsopnames.
Dit doen we alleen:
• Nadat u daar van te voren toestemming voor gegeven heeft.
• U direct na de opnamen de toestemming nogmaals heeft bevestigd.

Foto-, film en geluidsmateriaal dat niet gebruikt wordt in de documentatie van het proces en de resultaten van de Opdracht of Overeenkomst, wordt na afronding van de Opdracht of Overeenkomst door ons vernietigd.

Wettelijke verplichting en voorkoming schade
Op grond van een wettelijke verplichting (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een andere wens van een partij met openbaar gezag), zijn wij bevoegd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen conform de wettelijke verplichting. Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Dit vormt dan een zogenoemd gerechtvaardigd belang. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden (wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n), gerechtvaardigd belang). Hierbij valt te denken aan een opdrachtgever voor wie wij een opdracht uitvoeren, of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een samenwerkende partner. Met die derde wordt in dat geval een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Beveiliging en veiligheid
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We verifiëren uw identiteit (door middel van unieke wachtwoorden) voordat u toegang krijgt tot onze cloudgebaseerde dataomgeving. Wij verzoeken u om uw deel te doen om ons te helpen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en login gegevens.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart WillemsWorks persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met advisory@willemsworks.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u vragen heeft over ons Privacybeleid, inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact opnemen met WillemsWorks door een e-mail te sturen naar advisory@willemsworks.nl of een brief sturen aan:
WillemsWorks Advisory B.V.
Bargelaan 200
2333 CW, Leiden

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
WillemsWorks kan van tijd tot tijd het Privacybeleid aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van dit Privacybeleid treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op onze website www.willemsworks.nl.

WillemsWorks Advisory B.V.
Privacybeleid
3 augustus 2020
https://www.willemsworks.nl/assets/files/privacy-policy-willemsworks.pdf

Uw energiebesparing, onze missie.

Contact

Hoomie
Catherijnesingel 47
3511 GC Utrecht

Hoomie en hoomie.online zijn geregistreerde handelsnamen van

Plieger Groep BV
KVK 86005952

© 2024 - Hoomie

Social

Uw energie-besparing, onze missie.

Contact

Hoomie
Catherijnesingel 47
3511 GC Utrecht

Hoomie en hoomie.online zijn geregistreerde handelsnamen van

Plieger Groep BV
KVK 86005952

© 2024 - Hoomie

Social