Algemene voorwaarden hoomie.online

Versie 1.1 – 21 oktober 2021
Hoomie.online is een online platform is dat consumenten adviseert over verduurzaming van hun woning. Hoomie.online is ontwikkeld en wordt beheerd door WillemsWorks Advisory BV in opdracht van Plieger BV. Omdat hoomie.online goede dienstverlening wil aanbieden en wij het belangrijk vinden dat jij weet wat jij kunt verwachten van ons, tref jij hieronder de algemene voorwaarden aan die van toepassing zijn op hoomie.online diensten. Heb jij na het lezen nog vragen, stuur dan een email naar contact@hoomie.online.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van hoomie.online
Consument: de consument die zijn woning wenst te verduurzamen en zijn/haar gegevens heeft achtergelaten op de Website.
Diensten: Hoomie.online brengt in het kader van het verduurzamen van een woning vraag en aanbod van Consument en Installateur bij elkaar op haar platform via de Website.
Hoomie.online: een handelsnaam van WillemWorks Advisory B.V. een onderneming met adres Bargelaan 200, 2333 CW, Leiden. WillemsWorks is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71728015.
Installatiepartner: degene- rechtspersoon en/of natuurlijke persoon – die aangesloten is bij hoomie.online en na een voorstel van hoomie.online een schouw uitvoert en de in het voorstel opgenomen systemen in de woning van de consument installeert en in gebruik stelt.
Voorstel: een door hoomie.online aan de consument gedaan voorwaardelijk voorstel voor verduurzaming van de woning, dat door een installatiepartner middels een schouw moet worden bekrachtigd.
Definitief voorstel: een door hoomie.online aan de consument gedaan beprijsd voorstel waarop de consument en de installatiepartner met elkaar een overeenkomst kunnen aangaan.
Website: de website www.hoomie.online.nl die Hoomie gebruikt voor haar Diensten.

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Voorstellen en Definitieve voorstellen. Indien de Consument van de Algemene Voorwaarden wil afwijken, dient dit nadrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Hoomie.online heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de Consument stemt daarmee in. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op de Website.

Diensten

Via de Website kan de Consument zijn/haar gegevens achterlaten. Daarna belt hoomie.online de consument op en doet een inventarisatie van de wensen van de consument ten aanzien van verduurzaming van de woning. Tevens kan hoomie.online een voorstel doen om deze wensen te doen realiseren. Als de consument het voorstel accepteert, stuurt hoomie.online de gegevens van de consument en het voorstel door naar een Installatiepartner.
Nadat de Installatiepartner de woning van de Consument heeft geschouwd, brengt hoomie.online een defintief voorstel uit. Het definitieve voorstel kan afwijken van het eerste voorstel als gevolg van onvoorziene omstandigheden die tijdens de schouw aan het licht zijn gekomen.
Als de Consument het definitieve voorstel accepeert komt er een overeenkomst tussen de Installatiepartner en de Consument tot stand. Hoomie zal geen deel uitmaken van de rechtsverhouding die daarmee ontstaat.

AVG

De gegevens die de Consument deelt waneer hij/zij gegevens achterlaat op de website, tijdens het inventarisatie of bij de schouw worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en beschermt. Deze gegevens worden gedeeld met de Installatiepartner, voor zover dat nodig is om de Installatiepartner in staat te stellen om de schouw uit te voeren.
Voor de volledigheid verwijst hoomie.online naar de Privacy Policy van WillemsWorks Advisory BV.

Aansprakelijkheid

  1. Hoomie.online is niet aansprakelijk voor schade van Consument. Indien hoomie.online aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Hoomie.online is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat hoomie.online is uitgegaan van door of namens Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
  3. Indien hoomie.online aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van hoomie.online beperkt tot een bedrag van € 25.
  4. De aansprakelijkheid van hoomie.online is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
  5. Hoomie.online is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Deze bepaling zal dan worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud van de nietige of vernietigbare bepaling.

Toepasselijk recht

Op een geschil tussen hoomie.online en de Consument is Nederlands recht van toepassing, en dit geschil dient dan te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.

Wat de meeste geschikte warmtepomp is voor bestaande bouw en wat de kosten zijn, is afhankelijk van verschillende factoren. In theorie zijn er 3 typen warmtepompen die geschikt zijn voor een bestaande woning: